תנאים כלליים לאספקת שירותים – וויבו אולס בע"מ

 • כללי
 • התנאים הכלליים המפורטים להלן מהווים את תנאי ההתקשרות לאספקת השירותים (כהגדרתם להלן) בין וויבו אולס בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה") ללקוח מקבל השירותים (להלן: "הלקוח"), מצטרפים להזמנת העבודה (כהגדרתה להלן) של הלקוח עם החברה וכולם מהווים יחדיו את ההסכם ההתקשרות של הלקוח עם החברה (להלן: "ההסכם").

 • השירותים
 • בכפוף לקבלת התמורה (כהגדרתה להלן) החברה תספק ללקוח שירותי פרסום וקמפיינים ברשתות חברתיות, לרבות בפלטפורמות Facebook, Google AdWords, ,Linkedin Instagram וכד' (להלן בהתאמה: "השירותים" או "הקמפיינים" ו- "הפלטפורמות"), כפי שיסוכם עם הלקוח, בין היתר כמפורט בהצעת המחיר (להלן: "הזמנת העבודה").
  אספקת השירותים כפופה למילוי כל ההתחייבות הלקוח לפי ההסכם.
  למען הסר ספק, אין באמור לעיל לחייב את החברה לספק שירותים כלשהם ללקוח.
  בהזמנת העבודה או בכל דרך אחרת ייקבעו השירותים שהחברה תספק ללקוח במהלך תקופת ההסכם, את התמורה בגין אספקת השירותים וכל עניין נוסף שהצדדים יראו לנכון לפרט.
  החברה תעמיד צוות מקצועי ומיומן בפיקוחה או מי מטעמה, לביצוע השירותים. הלקוח, מנגד, יעמיד נציג או מספר נציגים מטעמו בהתאם להסכם, לצורך מתן תמיכה לחברה לביצוע השירותים במהלך תקופת ההסכם.
  מיקום אספקת השירותים יהיה במשרדי החברה, במשרדי הלקוח או בכל מקום אחר, כפי שיוסכם מראש ובכתב בין הצדדים.

 • התמורה
 • בגין אספקת השירותים ללקוח לפי ההסכם, ישלם הלקוח לחברה את התמורה שתסוכם עם הלקוח (להלן: "התמורה").
  התמורה תשולם לחברה על ידי הלקוח ב-1 לכל חודש קלנדרי, אלא אם ייקבע אחרת בין הצדדים, בכפוף לחשבונית מס כדין.
  החברה שומרת על זכותה לעדכן את גובה התמורה, בשל כל שינוי במרכיבי הזמנת העבודה, לרבות עליות, שכר שעתי של נותני השירותים, שטחי הפרסום, הציוד, שינוי בשערי המטבעות או כל שינוי אחר ממרכיבי הזמנת העבודה, וזאת בכפוף להודעה מראש ללקוח.
  בכל מקרה בו יאחר הלקוח בתשלום כלשהו בו הוא חייב על פי הסכם, מעל ארבעה עשר (14) ימים, יישא הסכום שבפיגור, החל ממועד תחילת הפיגור ואילך, ריבית בשיעורי הריבית שתהא נהוגה באותה עת בבנק, אשר בו מנוהל חשבון חח"ד של החברה, בגין חריגות מאשראי בחשבונות חח"ד. בנוסף, לאחר פיגור של שלושים (30) ימים ומעלה, תהיה החברה רשאית, להפסיק ו/או להשעות ביצוע התחייבויותיה עד לביצוע התשלום, מבלי לגרוע משאר זכויותיה.

 • תקופת ההתקשרות
 • הסכם זה יכנס לתוקף במועד החתימה על הזמנת העבודה או במועד אחר אם הצדדים הסכימו לכך (להלן: "מועד תחילת השירותים"), ויעמוד בתוקפו למשך שלושים (30) ימים לאחריו (להלן: "תקופת הניסיון"). לאחר תום תקופת הניסיון כאמור, יתחדש ההסכם באופן אוטומטי לתקופה נוספת עד לסיומו, בכל עת, על ידי אחד הצדדים בכפוף להוראות סעיף 4.2 להלן (להלן: "תקופת השירותים הנוספת"), ובכפוף ששאר תנאי ההסכם ימשיכו לחול על תקופת השירותים הנוספת, בשינויים המחויבים. תקופת הניסיון ותקופת השירותים הנוספת, ככל שתהיינה, ייקראו יחדיו לעיל ולהלן: "תקופת ההסכם".
  על אף האמור לעיל, כל צד יהיה רשאי להביא הסכם זה לסיומו המוקדם, בכפוף להודעה מראש של ששים (60) ימים מראש ובכתב. עקב סיומו המוקדם של ההסכם כאמור, ישלם הלקוח לחברה את כל התשלומים המגיעים לחברה עבור השירותים שבוצעו על ידי החברה עבור הלקוח עד למועד סיומו המוקדם של הסכם זה כאמור.
  מובהר בזאת כי בתום תקופת ההסכם, או עם סיומו מכל סיבה כלשהי, ישיב הלקוח בכפוף לבקשת החברה, ציוד ומסמכים, בכתב ו/או על גבי כל מדיה שהיא שהועברו על ידי החברה ללקוח במסגרת הסכם זה. למען הסר ספק, כל נכסי הקניין הרוחני, כהגדרתם להלן, השייכות למי מהצדדים עובר חתימתם על הסכם זה, יישארו בבעלותם גם לאחר תום תקופת ההסכם.

 • הפסקת שירות ביוזמת החברה
 • על אף האמור לעיל בסעיף 4.2 לעיל, החברה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים ללקוח הפסקה מוחלטת באופן מיידי, או הפסקה זמנית, או להגבילם, בהודעה ללקוח מראש, ככל שניתן ו/או מחויב מנסיבות העניין, וכן בהתקיים אחד מאלה:
  הלקוח לא שילם, במועד, תשלום שהוא חייב בגין שירותים שסופקו ללקוח מהחברה, בכפוף לקבוע בסעיף 3.4 לעיל;
  הלקוח הפר תנאי מהותי בקיומו של ההסכם ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך;
  קיים חשש כי הלקוח יעשה שימוש בלתי סביר או שאינו כדין בשירות שהחברה מספקת לו, ללא הסכמה או תיאום מראש; הלקוח הוכרז כפושט רגל או שמונה ללקוח נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע, לפי העניין, או שהוגשה בקשה בהקשר זה לבית משפט, ולא הוסרה תוך שלושים (30) ימים ממועד הגשתה, ולא ניתנה מטעמו ערבות להנחת דעתה של החברה להבטחת כיסוי החובות והתשלומים שהלקוח חב בהם לחברה עד גמר הליכי פשיטת הרגל או הפירוק, לפי העניין;
  לדעת החברה קיים חשש סביר שהלקוח לא יוכל לעמוד בתשלום התמורה על פי ההסכם;
  מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה; קיבלה החברה הוראה מרשות מוסמכת ו/או מאחת הפלטפורמות, לכל הפחות, להפסיק את מתן השירות ללקוח או מצד שלישי המחייב את החברה להפסיק את מתן השירותים, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעשותה כן.

 • הצהרות והתחייבות הלקוח
 • הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה ו/או מי מטעמה, כי:
  אין כל מניעה, חוקית ו/או אחרת, להתקשרותו בהסכם עם החברה.
  ישתף פעולה ויסייע לחברה, ככל שיידרש, לצורך קיום ההסכם על סעיפיו.
  בדק את החברה לשביעות רצונו, ובחן את כל המידע, הפרטים והשיקולים שעשויים להשפיע על החלטתו והוא מעוניין לקבל שירותים מהחברה.
  יקיים אחר כל התחייבויותיו לפי הסכם זה וישא בכל התשלומים במועדם, כמפורט בהסכם.
  אינו רשאי להסב, להמחות, לשעבד או להעביר בכל דרך אחרת את ההסכם, כולו או חלקו, כל זכות או התחייבות מכוחו או כל השירות שטרם סופק לו, ובכלל זה הזכות לקבל שירות ו/או החובה להעביר את התמורה על פיו, לכל צד שלישי, בין אם קשורים ללקוח ובין אם לאו, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. למען הסר ספק, במידה והלקוח קיבל את הסכמת החברה לאמור לעיל, ימשיך הלקוח להיות אחראי כלפי החברה למלוא התחייבותו על פי הסכם זה.
  אינו רשאי לבצע כל פעולה האסורה על פי דין (להלן: "הפעולה האסורה"), בין אם הפעולה קשורה לאספקת השירותים או בין אם לאו, בין אם היא בוצעה בישראל או בכל מקום אחר ובין אם בוצעה בידיעתו או לא בידיעתו. במידה ולמרות מה האמור לעיל, הלקוח ביצע פעולה אסורה, הלקוח מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין פעולה זו.
  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין בתכנים שיועברו על ידו לחברה בכדי לפגוע בזכויות יוצרים ובקניין רוחני אחר, בפרטיות, בלשון הרע ו/או בהפרת כל זכות של צד שלישי. הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגד החברה בקשר עם השימוש בתכנים האמורים במסגרת ההסכם.
  הלקוח מתחייב כי במהלך תקופת ההסכם וכן במשך שנים-עשר (12) חודשים לאחר סיום תקופת ההסכם לא יפנה ו/או ישדל את העובדים ו/או היועצים של ומטעם החברה, לפעול כנגד החברה ו/או לקוחותיה, מכל סיבה שהיא, בכל עניין, באופן ישיר ו/או עקיף ו/או בכל דרך, אופן ו/או צורה, ו/או לא לעודדם לבצע כל עבודה ו/או לספק כל שירות ו/או לקבל כל שירות שלא במסגרת החברה, למעט אם ניתן על כך אישור רשמי מראש ובכתב על ידי החברה.

 • היעדר יחסי עובד מעביד
 • הצדדים מצהירים כי יחסיהם מתמצים ביחסים שבין לקוח לקבלן עצמאי, על כל המשתמע מכך לגבי אחריות וחבויות על פי כל דין.
  למען הסר ספק מודגש בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד/מעביד בין החברה לבין הלקוח וכי אין בהתחייבויותיה של החברה לפעול בהתאם להנחיות הלקוח, כאמור לעיל ולהלן ו/או בביצוע התחייבויותיה על פי ההסכם, כדי לגרוע ממעמדה כקבלנית עצמאית ו/או כדי ליצור בינה ובין הלקוח יחסי עובד/מעביד.
  הלקוח ישפה את החברה בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק שייגרמו לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד-מעביד בין הלקוח לבין החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מקביעה של בית משפט בדבר קיום של יחסים כאמור בין הלקוח לבין החברה. האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי החברה לפי הסכם זה או על פי כל דין.

 • סודיות
 • החברה מתחייבת לשמור בסודיות מלאה כל מידע סודי (כהגדרתו להלן) שיגיע לידיה מהלקוח, בקשר עם הסכם זה ו/או הקשור בו. החברה מתחייבת בזאת לא לעשות שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע הסודי האמור לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת הלקוח, מראש ובכתב.
  לצורך הסכם זה "המידע הסודי" משמעו כל מידע הקשור בלקוח שהועבר בכתב או בדואר אלקטרוני ידי הלקוח לידי החברה במהלך תקופת ההסכם, בכלל זה כל מידע מסחרי, מידע טכנולוגי, מידע תעשייתי או מידע הנוגע, לעסקים, לפעילות, או לעניינים כלשהם של הלקוח, לרבות כל מידע, בין בכתב ובין בעל-פה, הקשור ללקוח, לתכניותיו, לסודותיו העסקיים והמסחריים, לשיטות ניהול, וכן כל מידע אחר שיגיע לחברה מהלקוח ואשר אינו נחלת הכלל, אינו פותח באופן עצמאי על ידי החברה ו/או מידע שהועבר אל החברה מצד שלישי מבלי לפגוע בחובת הסודיות בהסכם זה.
  החברה מתחייבת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע כל אפשרות כי המידע הסודי יצא מרשות החברה.

 • קניין רוחני
 • הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל נכסי הקניין הרוחני, התכנים, היצירות, המידע ו/או הנתונים שיועברו לחברה במהלך תקופת ההסכם לצורך ביצועו, יהיו באחריותו המלאה של הלקוח, וכי השימוש בהם לא יגרמו להפרת זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
  בכפוף לאמור בסעיף 4.2 לעיל, בין הצדדים להסכם זה, הבעלות הבלעדית והמלאה במידע ו/או תוכן ו/או כל חומר פרסומי שיווקי ו/או מקצועי, ו/או חומר תעמולה ו/או כל יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או פטנט בין אם נרשם ובין אם לא ו/או סוד מסחרי ו/או כל ידע הקשור אליהם, אשר היו ברשות הלקוח בטרם כריתת הסכם זה ו/או ביצועו או נעשו במסגרת ביצוע הסכם זה וכן כל יצירה נגזרת שלהם (להלן: "נכסי הקניין הרוחני של הלקוח") יהיו שייכים ללקוח. בנוסף, כל מידע ו/או תוכן ו/או כל חומר פרסומי שיווקי ו/או מקצועי, ו/או חומר תעמולה ו/או כל יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או פטנט בין אם נרשם ובין אם לא ו/או סוד מסחרי ו/או כל ידע הקשור אליהם ו/או שיטות עבודה ו/או מטודולוגיות אשר היו בבעלות החברה בטרם כריתת ההסכם זה ואשר פותחו באופן עצמאי או לא נרכשו על ידי הלקוח, לרבות כל יצירה נגזרת שלהם יהיו שייכים לחברה המהווים את נכסי הקניין הרוחני של החברה.
  כל מידע ו/או תוכן ו/או כל חומר פרסומי שיווקי ו/או מקצועי ו/או חומר תעמולה ו/או כל יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או פטנט בין אם נרשם ובין אם לא ו/או סוד מסחרי ו/או כל ידע הקשור אליהם ו/או שיטות עבודה ו/או מטודולוגיות אשר הוטעמו בקמפיינים עבור הלקוח (להלן: "התוצרים") יהיו בבעלות משותפת של הלקוח והחברה. למען הסר ספק, במהלך תקופת ההסכם או לאחר ביטולו הלקוח מתחייב כלפי החברה כי: (i) לא יאפשר, ללא הסכמת החברה, גישה לכל צד שלישי לתוצרים ו/או לקמפיינים של החברה; (ii) לא יעתיק ו/או ישכפל ו/או יצלם ו/או ידפיס ו/או ימשיך להשתמש בקמפיינים, בחומרים, בתכנים, בתמונות ובכל זכויות הקניין הרוחני המוטמעים בקמפיינים שהוכנו עבור הלקוח, בין על ידי הלקוח או בין באמצעות החברה, ללא הסכמת החברה; (iii) לא יפר את הוראות תנאי השימוש של הרשיונות של צד ג' הקשורים בתכנים והחומרים שהוטמעו בקמפיינים, ללא הסכמת החברה.
  הלקוח מעניק בזאת רישיון בלתי הדיר, כלל עולמי, לעשות שימוש בנכסי הקניין הרוחני של הלקוח אשר הועברו לחברה רק לצרכי שיווק והספקת השירותים של החברה אל הלקוח במהלך השוטף של עסקיו, ככל הניתן בהתאם להסכמי החברה עם בעלי זכויות צדדים שלישיים. רישיון זה יעמוד גם לאחר תום תקופת ההסכם או הפסקתו מכל סיבה שהיא.

 • אחריות
 • ידוע ללקוח כי רשת האינטרנט והמידע העובר בה, לרבות באמצעות הפלטפורמות, אינם בשליטתה של החברה והחברה אינה נותנת כל מצג, מפורש או משתמע, ביחס לרשת האינטרנט, הפלטפורמות, או ביחס לכל סחורה, מידע, מוצרים או שירותים המסופקים באמצעותם.
  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, אובדן רווח, פגיעה במוניטין ו/או רכישת שירותים חלופיים על ידי הלקוח, וכן החברה לא תישא לכל נזק אשר יגרם על ידי גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זה אש, מלחמה, נזקי טבע, פעולות חבלה או כל נזק תאונתי הנובע מנסיבות שאינן בשליטת החברה או שהחברה יכלה למנוען, הפסקה זמנית של השירותים, הגבלתם, או ניתוקם, לרבות עקב נזק או תקלה שמקורם ברשת האינטרנט, בציוד ובמערכת הלקוח והכל בכפוף לכך, שעל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה.
  החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק או חבות כלפי פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בלשון הרע.
  בכל מקרה אחריותה של החברה בגין הנזקים הישירים כאמור תהא מוגבלת לסך התמורה ששולמה בפועל לחברה על ידי הלקוח במהלך ששה (6) חודשים שקדמו לאירוע הנזק הנטען על ידי הלקוח.
  הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרמו לחברה על-ידי עובדיו ו/או מנהליו ו/או יועציו ו/או כל צד שלישי בגין ביצוע ההסכם בכלל, ובגין הפרת זכויות קניין רוחני בחומרים שהועברו לחברה על-ידי הלקוח בפרט.
  היה ותוגש תביעה (להלן: "תביעה") כנגד החברה בגינה תהיה זכאית החברה לדרוש שיפוי מהלקוח בהתאם להוראות סעיף 10.5 לעיל, החברה תודיע על דרישה כאמור ללקוח ותאפשר לו לנהל את הגנתה ומשא ומתן להסדר פשרה ככל שינוהל, בקשר עם הדרישה כאמור.
  החברה תשתף פעולה עם הלקוח בכל דרך סבירה בהתגוננות מפני כל דרישה כאמור. למען הסר כל ספק, התגוננות הלקוח מפני כל דרישה כאמור, ובכלל זה שיתוף הפעולה של החברה בעניין, ינוהלו על חשבון הלקוח בלבד, ואין ולא יהיה בנכונותה של החברה לשתף פעולה עם הלקוח כאמור, בכדי להשית עליה הוצאה כלשהי בעניין. בנוסף לאמור, החברה תהיה זכאית (אך לא חייבת) לקחת חלק בהתגוננות מפני הדרישה, ותהא זכאית לקבל ייעוץ משפטי נפרד למטרה זו. הלקוח ישפה את החברה מיד עם מתן פסק דין, או מיד עם ההגעה להסדר או להסכם בקשר עם התביעה כאמור, ככל שיושגו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי צד להסכם לא יתפשר או יגיע להסדר בקשר עם דרישה כאמור ללא הסכמה מוקדמת לעניין של הצד השני, אשר תימסר לו בכתב.

 • שונות
 • החברה תהא רשאית לשנות את הוראות ההסכם, כולן או חלקן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן ששינויים אלה יכנסו לתוקף החל מהתחלת תקופת השירותים הנוספת שתכנס לתוקפה לאחר פרסום העדכון באתר האינטרנט של החברה. למען הסר ספק, שינויים מהותיים (לצורך זה כל דרישה מרשויות מוסמכות ו/או שינוי בהוראה מכל דין יחשבו כשינויים מהותיים) ו/או במקרה של שינוי נסיבות שאינו בשליטת החברה שיחייב שינוי מהותי בתנאי ההסכם, רשאית החברה לשנות את ההסכם באופן שתחולת השינוי תהיה מיידית.
  במקרה כזה, רשאי הלקוח להודיע על ביטול ההסכם באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרה בו נדרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים.
  במקרה של סתירה כאמור בין התנאים הכלליים לאספקת שירותים המפורטים בהסכם לבין התנאים המפורטים בהזמנת העבודה, יגברו התנאים המפורטים בהזמנת העבודה.
  הסכם זה כולל את כל ההסכמות, ההבטחות וההבנות שבין הצדדים, וכל הסכמות, הבטחות או הבנות שבעל-פה שהיו בין הצדדים קודם לחתימת הסכם זה מבוטלות ואינן מחייבות את הצדדים. כל תוספת, שינוי או ויתור בהסכם זה יעשו בכתב ויחתמו על- ידי הצדדים, וכל צד יהא מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לשינוי או תוספת כאמור שיעשו שלא כאמור.
  כל האמור לעיל לא כולל הוצאות שישולמו לחברה, בעת הוצאתן או לפני-כן, אם יהיה צורך בהוצאתן.
  למען הסר ספק, לכל התשלומים והתעריפים בהסכם זה יצורף מע"מ כדין.
  על אף האמור לעיל ולמען הסר ספק, הסעיפים הבאים: ‎3, ‎6, ‎7, ‎8, ‎9, ‎10, ‎ו- ‎11.10 לא יתבטלו, עקב סיום ההסכם או הפסקתו בצורה מוקדמת.
  לחברה תהא הזכות לקזז כל סכום האמור להיות משולם לחברה על ידי הלקוח, מכל תשלום או סכום שהחברה תהיה חייבת להעביר ללקוח, בין אם הוא קצוב ובין שאינו קצוב, בין אם מכח הסכם זה ובין מכל התקשרות אחרת בין הצדדים. ללקוח לא תהא הזכות לעכב, מכל סיבה שהיא, כל או חלק מהתשלום לחברה, ו/או מציוד ו/או ממידע של החברה שהועבר ללקוח, מתוקף שירות שניתן ללקוח או שנמסר לו לכל מטרה אחרת, בין אם זה נמצא ברשות הלקוח או ברשות כל גוף אחר
  כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשנה בכתב ותשלחנה לפי כתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם זה או לכל כתובת אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכתב כאמור. הודעה שנשלחה כאמור תחשב כאילו נמסרה עם קבלתה בידי הנמען, או שלושה (3) ימים לאחר שיגורה מבית דואר בישראל, לפי המוקדם.
  ההסכם וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.


 • התנאים הכלליים עודכנו ביולי 2016